Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Osiągnięcia
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oświaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Certyfikaty i wyróżnienia
Projekt unijny "Czym skorupka za młodu..."
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykaz podręczników
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Rekrutacja klasa 0
Dla ucznia
Samorząd Uczniowski
Koła zainteresowań
Dyplomy i wyróżnienia
Ciekawe strony
Dzwonki

Stołówka szkolna

ORGANIZACJA PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ SP 18

Zapis do stołówki szkolnej
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. Uczniowie szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku
 2. Nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku
 3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz uczniowie, których dożywianie finansuje MOPR
 4. Wpłaty u intendenta szkoły potwierdzane są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, a kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki
 5. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez intendenta szkoły na liście
Wnoszenie opłat
 1. Opłaty przyjmowane są jako wpłata gotówkowa u intendenta szkoły
 2. Ustalone opłaty wnosi się od 1 do 10 dnia każdego miesiąca w godzinach 7.00 – 15.00. Dokładne informacje dotyczące kwoty i terminów wywieszane są na drzwiach szkoły lub na stronie internetowej szkoły
Zgłaszanie nieobecności
 1. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty, w przypadku, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku. Obiad można również odebrać w stołówce szkolnej, ale wcześniej - do godz. 12.30 należy dostarczyć własne pojemniki na ten obiad
 2. Rezygnacja z posiłku następuje poprzez osobiste lub telefoniczne poinformowanie o tym intendenta szkolnego, wychowawców świetlicy szkolnej lub sekretariat
Odliczenia za niewykorzystane posiłki
 1. Odpisu za niewykorzystane posiłki dokonuje się przy wpłacie za następny miesiąc rozliczeniowy, o ile został spełniony warunek wymieniony w punkcie poprzednim
Pobyt w stołówce szkolnej
 1. Wydawanie posiłków odbywa się w czasie dwóch przerw:
  11.25 - 11.40 uczniowie klas I-III
  12.00 – 12.25 uczniowie klas 0
  12.25 – 12.40 uczniowie klas IV - VI
  oraz na godzinach lekcyjnych między nimi
 2. W stołówce szkolnej wywieszony jest REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
 3. W stołówce szkolnej wywieszony jest również jadłospis na dekadę, czyli 10 dni zatwierdzany przez dyrektora szkoły i intendenta szkoły
 4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów
 5. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek
 6. Do stołówki nie należy wnosić odzieży wierzchniej, a plecaki zostawiamy na półkach przy wejściu do stołówki
 7. Osobą odpowiedzialną za wydawanie posiłków jest intendent szkoły
Pełnienie dyżurów przez nauczycieli
 1. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających podczas przerw w stołówce szkolnej czuwają wychowawcy świetlicy szkolnej

Opłaty za wyżywienie: jeden obiad kosztuje 3,50 zł
Opłat dokonuje się osobiście u intendenta szkolnego w dniach od 1 do 10 każdego miesiąca w godzinach 7.30 – 14.00.


Regulamin stołówki szkolnej