Nabór do klasy I na rok szkolny 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 we Włocławku informuje, że od 1 marca 2019r.
trwają zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Zarządzenie nr 24/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1579, poz. 1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996, poz.1000, poz.1290, poz.1669, poz.2245)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek oraz dyrektor Wydziału Edukacji.
§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.
§4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Harmonogram naboru


Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu uzupełniającym


1 - 8 marca 2019r.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

------------------------

11 - 22 marca 2019r.

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

3 czerwca -
1 sierpnia 2019r.

25 - 29 marca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni)

2 - 9 sierpnia 2019r.

1 kwietnia 2019r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

12 sierpnia 2019r.

2 - 11 kwietnia 2019r.

Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

13 - 21 sierpnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.

22 sierpnia 2019r.