Nabór do klasy I na rok szkolny 2018/2019


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 we Włocławku informuje, że od 1 do 8 marca 2018r.
trwają zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych miasta Włocławek.
§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Włocławek.
§4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Harmonogram naboru


Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu uzupełniającym


1 - 8 marca 2018r.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

------------------------

9 - 23 marca 2018r.

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

4 czerwca -
1 sierpnia 2018r.

26 - 30 marca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do danej szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni).

2-10 sierpnia 2018r.

3 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

13 sierpnia 2018r.

4 - 11 marca 2018r.

Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

14 - 21 sierpnia 2018r.

12 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.

22 sierpnia 2018r.