Nabór do klasy I na rok szkolny 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 we Włocławku informuje, że od 1 marca 2019r.
trwają zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Zarządzenie nr 24/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1579, poz. 1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996, poz.1000, poz.1290, poz.1669, poz.2245)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek oraz dyrektor Wydziału Edukacji.
§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.
§4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1 - 8 marca 2018r.

Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym oddziale przedszkolnym)

-------------------

9 - 23 marca 2018r.

Zapisy do oddziału przedszkolnego (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko określonych kryteriów).

4 czerwca - 1 sierpnia 2018r.

26 - 30 marca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia
w terminie 14 dni) 

2 - 10 sierpnia 2018r.

3 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do rekrutacji

13 sierpnia 2018r.

4 - 11 kwietnia 2018r.

Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
w oddziale przedszkolnym

14 - 21 sierpnia 2018r.

12 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

22 sierpnia 2018r.