INFORMACJA O NABORZE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 WE WŁOCŁAWKU

NA ROK SZKOLNY 2018/19
Zarządzenie nr 16/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, stanowiące załącznik nr do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Włocławek.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Włocławek

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Terminy przeprowadzania postępowaniarekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek


Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1 - 8 marca 2018r.

Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym oddziale przedszkolnym)

-------------------

9 - 23 marca 2018r.

Zapisy do oddziału przedszkolnego (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko określonych kryteriów).

4 czerwca - 1 sierpnia 2018r.

26 - 30 marca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia
w terminie 14 dni) 

2 - 10 sierpnia 2018r.

3 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do rekrutacji

13 sierpnia 2018r.

4 - 11 kwietnia 2018r.

Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
w oddziale przedszkolnym

14 - 21 sierpnia 2018r.

12 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

22 sierpnia 2018r.